Едукација

Благајничко, канцелариско и архивско работење

ЦЕНА НА ОБУКАТА

11.000 денари

Цената вклучува трошоци за работен материјал, тестови, наставен материјал, освежување за време на паузата.

ПРОГРАМСКА ПОДРШКА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКАТА

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно.

ЦЕЛ

СЕРТИФИКАТ

Стекнување практични знаења за водење на благајничко работење и правилно имплементирање на законската регулатива. Овозможува учесникот да стекне вештини за почитување на принципите на канцелариското и архивско работење: точност, експедитивност, едноставност, еднообразност, прегледност, економичност и будност. Овозможува учесникот да стекне основни познавања и практична примена на законот за персонален данок на доход.
Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука посетена обука за практична примена на благајничко, канцелариско и архивско работење.