Едукација

Благајничко, канцелариско и архивско работење

ДАТУМИ ЗА СЛЕДНИ ОБУКИ

ОБУКА

БЛАГАЈНИЧКО, КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

1


/

/

/

/


ЦЕНА НА ОБУКАТА

11.000 ДЕНАРИ

Цената вклучува трошоци за работен материјал, тестови, наставен материјал, освежување за време на паузата.

Податоци за плаќање:

Примач: Нова Консалтинг. Сметка: 3 0000000 2463254 Комерцијална банка.
Цел на дознака: ПО ФАКТУРА