Едукација

Благајничко, канцелариско и архивско работење

ПРОГРАМА НА ОБУКАТА

Благајничко работење:

 • Евиденција на уплати и исплати во готови пари
 • Благајничко работење со девизи за службени патувања во странство
 • Благајничко работење во трговија на мало
 • Благајничко работење со кредитни картички
 • Интерни акти
 • Правилник за благајничко работење
 • Одлука за благајнички максимум
 • Одлука за службено патување во странство

Канцалариско работење:

 • Прием, прегледување и распоредување на актите
 • Заведување на актите
 • Доставување на актите во работа
 • Административно-техничко обработување на актите
 • Испраќање на актите
 • Разведување и класифицирање на актите
 • Одлагање на завршните акти во писарница и чување на актите

Архивско работење:

 • Одбирање на архивска граѓа од документарен материјал
 • Средување на архивска граѓа и документарен материјал
 • Евидентитрање на архивска граѓа
 • Категоризација на архивска граѓа
 • Потпишување на документарен материјал на кој му изминал рок за чување,
 • Уништување на предложениот документарен материјал,
 • Чување, заштита и обезбедување на документарен материјал и архивска граѓа во соодветен простор

Обработени теми поврзани со позитивните прописи:

 • Основање на друштво
 • Водење на сметководство
 • Оформување на документација согласно законските прописи
 • Пресметка на персонален данок на доход и препознавање на трошоци кои се непризнаени согласно законот на данок од добивка, и тоа по следните основи:
 • договори за дело, стипендии, донации, лекување;
 • хотелски сметки и патни трошоци (авионски карти и сл.) за деловни гости;
 • надомест за месечен паушал, патни и дневни трошоси на членови на органи на управување;
 • издавање под закуп на движен и недвижен имот
 • Користење на сопствено возило за службени цели;
 • Репрезентација

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • да ги познава основните акти и поими во канцелариското работење;
 • да ги извршува дејствијата кои ги опфаќа канцелариското работење и истите да ги извршува;
 • да евидентира во канцелариски книги и да врши архивирање на документацијата;
 • да го познава архивското работење;
 • да прима, отвара, прегледува и распоредува пошта;
 • да оформува предмет;
 • да ги заведува и разведува актите во деловодникот;
 • да врши упис во регистарот; да врши пренос и поврзување на основните броеви;
 • да архивира, средува и чува акти, предмети и документи;
 • да води картотека на предмети;
 • да составува и обликува деловни писма и друга документација
 • да користи и пополнува обрасци ( документација) во врска со извршувањето на внатрешното и надворешното трговско работење на деловните субјекти;
 • да се запознае со начинот на изготвување на попис на средства на друштвото;
 • да изготвува фактури, пополнува испратница и приемница;
 • да стекнува навики за уредно, брзо и точно извршување на работата;
 • да развива професионален однос кон клиентите.

ПРОГРАМСКА ПОДРШКА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКАТА

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно.

КРАТКА БИОГРАФИЈА НА ПРЕДАВАЧОТ

Квалификации

 •  Дипломиран економист;
 •  Диплома за стекнато звање Овластен ревизор издадена од Министерство финансии;
 •  Диплома за професионално образование од областа на сметководството издадена од USAID;
 •  Диплома за професионално образование од областа на ревизија издадена од USAID;

Работно искуство

 •  Предавач на курсеви во областа на сметководство и финансии во Работнички Универзитет “Кочо Рацин” – надворешен соработник -15 години;
 •  ЈП за Стопанисување со станбен и деловен простор – финансов директор, директор на компјутерски центар, самостоен проектант на бази на податоци;
 •  Надворешен соработник во областа на информатика, сметководство, финансии, во повеќе реномирани фирми: Вива сокови, Лекарска комора на РМ, Стоматолошка комора на РМ, Работнички Универзитет “Кочо Рацин”, Кејбл Тел, Златен Клас, Студио и академија Леонтич, Фигурела, Делта Брокер, Свем инженеринг, СМС треид, Авторско-правно биро, Основен суд Крива Паланка, Колбико Инженеринг, Зинес, Талија, и др.;
 •  Електроелемент – финансов директор;
 •  Нова консалтинг и едукација – основач и генерален менаџер;

Дополнително искуство

 •  Предавач на семинари, работилници на тема финансиски политики и процедури за општините во РМ (УСАИД), сметководство на Фудбалски Сојузи во согласност со МСФИ;
 •  Повеќе ревизорски ангажмани, активно учество на семинари и симпозиуми во областа на сметководство, финансии и ревизија;
 •  Претседател на Надзорен Одбор на Институтот на овластени ревизори на РМ;
 •  Председател на Извршен одбор на Сојуз на сметководители на РМ;
 •  Председател на Надзорен одбор на Радо-банк и др.;

Кристина Тилиќ

Дипломиран економист, овластен ревизор