Едукација

Обука Сметководство 1

КРАТКА БИОГРАФИЈА НА ПРЕДАВАЧОТ

Квалификации

 •  Дипломиран економист;
 •  Диплома за стекнато звање Овластен ревизор издадена од Министерство финансии;
 •  Диплома за професионално образование од областа на сметководството издадена од USAID;
 •  Диплома за професионално образование од областа на ревизија издадена од USAID;

Работно искуство

 •  Предавач на курсеви во областа на сметководство и финансии во Работнички Универзитет “Кочо Рацин” – надворешен соработник -15 години;
 •  ЈП за Стопанисување со станбен и деловен простор – финансов директор, директор на компјутерски центар, самостоен проектант на бази на податоци;
 •  Надворешен соработник во областа на информатика, сметководство, финансии, во повеќе реномирани фирми: Вива сокови, Лекарска комора на РМ, Стоматолошка комора на РМ, Работнички Универзитет “Кочо Рацин”, Кејбл Тел, Златен Клас, Студио и академија Леонтич, Фигурела, Делта Брокер, Свем инженеринг, СМС треид, Авторско-правно биро, Основен суд Крива Паланка, Колбико Инженеринг, Зинес, Талија, и др.;
 •  Електроелемент – финансов директор;
 •  Нова консалтинг и едукација – основач и генерален менаџер;

Дополнително искуство

 •  Предавач на семинари, работилници на тема финансиски политики и процедури за општините во РМ (УСАИД), сметководство на Фудбалски Сојузи во согласност со МСФИ;
 •  Повеќе ревизорски ангажмани, активно учество на семинари и симпозиуми во областа на сметководство, финансии и ревизија;
 •  Претседател на Надзорен Одбор на Институтот на овластени ревизори на РМ;
 •  Председател на Извршен одбор на Сојуз на сметководители на РМ;
 •  Председател на Надзорен одбор на Радо-банк и др.;

Кристина Тилиќ

Дипломиран економист, овластен ревизор

ИЗЈАВИ НА УЧЕНИЦИ

Во текот на обуката јас го научив она што на некој начин ми беша во „во сенка „.  По завршувањто на овој курс јас се чувствувам потполно спремен да ја работам работата којашто е во рамките на мојот делокруг на работа. И покрај мојата струка којашто е далеку поразлична од оваа проблематика јас сум премногу задоволен со одлуката: да го посетувам курсот!
Згора на се јас запознав нови амбициозни пријатели кои ќе ми останат засекогаш.
За крај ОГРОМНА благодарност до професорката!
Димитар ЈоновскиДипл. Електро инж.

ФОТО

ЦЕЛОСНА ГАЛЕРИЈА

ПРОГРАМСКА ПОДРШКА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКАТА

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно, а со вкупен обем од 30 тестирања, како и наставен материјал во вид на прирачник.