Едукација

Обука Сметководство 1

ПРОГРАМА НА ОБУКАТА

 • Применлива законска регулатива во областа на сметководство и даноци;
 • Контна рамка;
 • Обработка на документи и контирање на изводи;
 • Основи на законот за ДДВ и изготвување на ДДВ пријава;
 • Фактури – согласно законот за ДДВ, сметководствено евидентирање на влезни фактури;
 • Приходи/расходи и сметководствено евидентирање на излезни фактури;
 • Пресметка на придонеси и персонален данок од плата и евидентирање на плата;
 • Магацинско работење, методи на вреднување на залихи, утврдување; на набавна вредност на залиха согласно МСС2;
 • Трговија на мало: приемни листи, евидентирање на дневен пазар;
 • Обработка на на документи: девизни изводи и пресметка на курсни разлики;
 • Пресметка и евидентирање на трошоци преку благајна, оформување на документација за благајна;
 • Аналитика на добавувачи/купувачи;
 • Пресметка на амортизација, отпис на ситен инвентар;
 • Контрола на салда од средстава, обврски, приходи, расходи и капитал;
 • Припреми за завршна пресметка, затварање на салдата на приходните и расходните конта (класа 4 и 7), евидентирање на резултатот од работење, запознавање со обрасци за завршна пресметка (БС, БУ);
 • Отварање почетен биланс – почетен налог за наредна година.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • да ги познава основните законски прописи и дел од професионална регулатива (МСС, МСФИ, МСФИ за МСЕ);
 • да ги препознава и применува документите, да ја контролира нивната оформеност од аспект на законските прописи;
 • да ја разбере суштината на евидентирањето;
 • да ги разбира сметководствените настани;
 • да ги применува сметките од аналитички сметковен план и да изготвува налози за книжење;
 • да ја искаже билансната рамнотежа;
 • да отвори Т-е сметки со нивно точно салдо: дебитно или кредитно;
 • да ја разбира аналитичката евидеција за побарувања и обврски;
 • да ги дефинира и групира средствата, обврските и капиталот;
 • да го утврди расходот по основ на продадени залихи согласно МСС2;
 • да води евиденција на набавка и продажба врз основа на документи;
 • да пополнува материјална картица;
 • да поврзува конкретен проблем;
 • да ги анализира и утврдува точноста на сметките пред пресметка на данок на додадена вредност (поднесување на ДДВ пријава);
 • да го анализира дебитното, кредитното салдо сметките на средства, обврски, приходи, расходи и капитал;
 • да стекне способности за логично размислување, решавање на проблеми;
 • практично да ги применува стекнатите знаења и способности.
Стекнатото знаење од обуката претставува солидна основа за успешно работење на слушателите во: финансискиот сектор на компаниите од бизнис сферата, од државните органи или работа во банка.

ИЗЈАВИ НА УЧЕНИЦИ

Условите во кои се работи секако ги надминаа моите очекувања, одлични се!
Начинот и темпото на  презентирање на материјата се исто така компелтно избалансирани.
Можеби фали уште некој час или пак мене така ми се чини заради убавите навики и прекрасното дружењето за време на часови.
Со завршување на обуката се стекнавме со познавања од сметководството и финансиите кои се неопходни без разлика на секторот во кој работиме. Секако, покрај наученото, ќе ги паметам и колегите и нашата најдобра teacher Кристина!
За во иднина, завршниот тест може да биде и потежок J
Верица ТодороваFinance & Commercial Coordinator, Facility Management Services dooel

ФОТО

ЦЕЛОСНА ГАЛЕРИЈА

ПРОГРАМСКА ПОДРШКА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКАТА

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно, а со вкупен обем од 30 тестирања, како и наставен материјал во вид на прирачник.