Едукација

Обука Сметководство 2

ЦЕНА НА ОБУКАТА

21.000 денари + БЕСПЛАТЕН СОФТВЕР

20% ПОПУСТ за невработени И слушатели кои посетувале обука во Нова Консалтинг

18.000 денари

Цената вклучува трошоци за работен материјал, тестови, наставен материјал и освежување за време на паузата.
Можност за плаќање на три рати.

ПРОГРАМСКА ПОДРШКА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКАТА

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
Се изработуваат тестови, задачи и проекти за утврдување на стекнатите знаења. Наставен материјал во вид на Прирачник за ДД.

УЧЕСНИЦИ

СЕРТИФИКАТ

Учесникот треба да поседува работното искуство и знаење во областа на сметководство или финасии (тестирање заради утврдување на степенот на стручни познавања), или посетено обука: Практично водење на сметководство и примена на даночно законодавство основен курс.
Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука за практично водење на сметководсто и примена на даночно законодавство III степен.