Едукација

Обука Сметководство 2

КРАТКА БИОГРАФИЈА НА ПРЕДАВАЧОТ

Квалификации

 •  Дипломиран економист;
 •  Диплома за стекнато звање Овластен ревизор издадена од Министерство финансии;
 •  Диплома за професионално образование од областа на сметководството издадена од USAID;
 •  Диплома за професионално образование од областа на ревизија издадена од USAID;

Работно искуство

 •  Предавач на курсеви во областа на сметководство и финансии во Работнички Универзитет “Кочо Рацин” – надворешен соработник -15 години;
 •  ЈП за Стопанисување со станбен и деловен простор – финансов директор, директор на компјутерски центар, самостоен проектант на бази на податоци;
 •  Надворешен соработник во областа на информатика, сметководство, финансии, во повеќе реномирани фирми: Вива сокови, Лекарска комора на РМ, Стоматолошка комора на РМ, Работнички Универзитет “Кочо Рацин”, Кејбл Тел, Златен Клас, Студио и академија Леонтич, Фигурела, Делта Брокер, Свем инженеринг, СМС треид, Авторско-правно биро, Основен суд Крива Паланка, Колбико Инженеринг, Зинес, Талија, и др.;
 •  Електроелемент – финансов директор;
 •  Нова консалтинг и едукација – основач и генерален менаџер;

Дополнително искуство

 •  Предавач на семинари, работилници на тема финансиски политики и процедури за општините во РМ (УСАИД), сметководство на Фудбалски Сојузи во согласност со МСФИ;
 •  Повеќе ревизорски ангажмани, активно учество на семинари и симпозиуми во областа на сметководство, финансии и ревизија;
 •  Претседател на Надзорен Одбор на Институтот на овластени ревизори на РМ;
 •  Председател на Извршен одбор на Сојуз на сметководители на РМ;
 •  Председател на Надзорен одбор на Радо-банк и др.;

Кристина Тилиќ

Дипломиран економист, овластен ревизор

ПРОГРАМСКА ПОДРШКА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКАТА

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
Се изработуваат тестови, задачи и проекти за утврдување на стекнатите знаења. Наставен материјал во вид на Прирачник за ДД.