Сметководство и Консалтинг

Правни и административни

Правни услуги

Финансискиот сектор не би можел да ги исполнува законските одговорности и да дејствува ажурно и ефективно без подршка од правниот сектор.
 
Нашето работење е структуирано така да овозможи соодветна комбинација на правна и сметководствена експертиза.
Правни услуги кои ние ги вршиме за Вас:
 • Изготвување на комерцијални договори
 • Изготвување акти согласно законот за трговскуи друштва: основање на фирма, измена на актот за основање на фирма (промена на седиште, основач, основачки влог,назив на фирма, отварање подружница, и сл.)
   
 • Изготвување акти согласно Законот за работни односи (одлуки, решенија),
 • спроведување на акти согласно Законот за работни односи (пријава и одјава на вработени во Агенција за вработување, социјално…)
 • Постапки за јавни набавки
 • Застапување на странски лица

Административни услуги

Ние можеме за Вас, брзо и професионално, да ја извршуваме целата кореспонденција со значајните институции: Управа за јавни приходи, банки, општина, Централен регистар, Агенција за вработување, Фондот за здравство, и др.
 • Работни дозволи/визи
 • Плаќање налози
 • Поднесување документи во УЈП, банка, итн.
 • Барање за издавање бонитет
 • Отварање или промена на жиро сметка
 • Пријава-одјава на даночен обврзник
 • Пријава на недвижен имот
 • Промена на даночна картичка

Зошто да не изберете нас?

Подготвени сме да го анализираме вашето финансиско работење со цел да најдеме одговор на прашањата:
 • Дали Вашиот бизнис е заштитен од грешки или измама?
 • Дали ги имате спроведено соодветните контроли?
 • Дали управувањето на менаџментот е адекватно?
 • Дали менаџментот располага со веродостојни информации за донесување на одлуки?
 • Дали вашето работење е усогласено со МСС и МСФИ?
 • Дали располагате со ефективен компјутерски систем?
 • Дали базите на податоци се точни?