ПАРТНЕРИ

НИКОЛАКИ МИОВ

БИОГРАФИЈА

Едукација / Професионални лиценци

 • Економски факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје 1979-1984 / Диплома по Економија
 • 2001-2002 Едукација и испит за овластен ревизор организирани од Министерство за финансии на Р.Македонија и Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје / Овластен ревизор, Сертификат издаден од Министерство за финансии

Обуки

 • 2001 / Обука за практична примена на МСС
 • 2005 / Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори (проект на USAID)
 • 2005 / Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори (проект на USAID)
 • 2009-тековно / Континуирана обука за сметководство и ревизија за овластени ревизори (Институт на овластени ревизори на Р.Македонија)

Клучни квалификации

 • Сметководствени и ревизорски услуги;
 • Консултант за даночна регулатива, контрола на финансиско работење за различни компании во приватниот сектор;
 • Подготовка на сметководствени политики и процедури за приватни компании и јавни претпријатија;
 • Долгогодишно познавање на ЕУ ИПА фондовите за контрола и верификација;
 • Политики и процедури поврзани со управување со ризици и внатрешна контрола во јавниот и приватниот сектор;
 • Консултант за софтвер за финансиски операции, контрола на развој на софтвер.

Останати вештини (компјутерско знаење, и сл.)

 • Database management and programming
 • Advanced Microsoft office Applications (Word, Excel, Access)
 • Linux and Windows Server administration

Членство во професионални тела

 • Член на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија | 2006 – тековно

Сегашна позиција

Партнер во ревизорска компанија сертифицирана за статутарна ревизија

Професионално искуство

ДатаКомпанијаПозицијаОпис
2002 - тековноЕфект плусПартнерОдговорен за ревизии и изразување на ревизорски мислења за приватниот и јавниот сектор. За поединечни проекти, видете во специфично искуство.
1991-2002Сметководствена фирма, ГеаОсновач, Генерален директорСметководство во јавна практика, повеќе од сто клиенти, консултантски услуги, даноци, имплементација на компјутерски финансиски систем, финансиска контрола. Сметководство за проекти финансирани од ЕУ
1990-1991Индустимпекс експорт импортГенерален директорОдговорност за добивка и загуба. Финансиска контрола
1988-1990Индустимпекс експорт импортФинансиски директорГлавна одговорност за финансиски менаџмент и сметководство
1985-1988Агенција за вработување, СкопјеАналитичарАнализа на вработување

Специфично искуство

ДатаКорисникПозиција како надворешен соработникОпис
2002-2013Бројни ревизорски ангажмани поврзани со грантови (проекти со извештаи за фактичките наоди финансирани од ЕИДХР/ИПА на ЕУ)Тим лидерУтврдување и проценка дека условите утврдени во договорите за грантови и во анексите на грантовите се почитуваат, вклучувајќи набавка
2002-2013Ревизии за проект финансиран од страна на сите главни донатори во Република Македонија (Швајцарска агенција за развој и соработка, УНХЦР, СИДА)Тим лидерПроценка дека финансиските извештаи за проектите се фер во сите материјални аспекти, во согласност со добри финансиски менаџмент принципи, вклучително и соодветни внатрешни контроли
2005-2013Ревизија на НАО/НФ и агенциите за спроведување на ИПА фондови (Департман/Одделение за Централно Финансирање и Склучување договори и ИПАРД Агенциите) во Македонија и ТурцијаСениор ревизорРевизија на усогласеност за Национален координатор за авторизација, со цел да се добие разумно уверување за тоа дали институциите кои се предмет на оценување за усогласеност ги исполнуваат критериумите за акредитација за сите пет компоненти на ИПА
2013Техничка помош за Тренинг-објектот на ИПА во рамките на ИПА 2007 Регулатива за Модул 6- внатрешна контрола и внатрешна ревизија на ЕУ фондовите и Модул 7- Процес на верификација (корисник: Секретаријат за Европски Прашања)"Сениор експерт/АПО/Внатрешна ревизија на ЕУ фондови"- "Спроведена Обука за проценка на потреби (TNA);
- Подготовка на модули за обука;
- Спроведени обуки во областа на внатрешна ревизија на фондовите на ЕУ и процес на верификација."
2011Градење на капацитет / обука на Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор (ССОРД)"Сениор Консултант / Обука"- "Буџетирање, сметководство и финансиско известување.
- Одговорен за обука Проценка на потреби;
- Извршување на обуки за напредно буџетирање, сметководство и финансиско известување."
2009USAID- Општински финансиски политики и IPSAS имплементацијаЕдукаторТренинг програми за финансиски политики.

Јазици

ЈазикЧитањеГоворењеПишување
Македонски111
Англиски222
Регионални (Српски, Хрватски, Босански)111

Миов Николаки

Овластен ревизор, Менаџер на сектор за ревизија и ИТ