Едукација

Анализа на финансиски извештаи

Презентирање на финансиски извештаи (МСС1) и Анализа на финансиски извештаи

Цел

Проширување на знаењето во областа на финансиите со концепти, техники и алатки за правење финансиски анализи; полесно користење на финансиските информации за цели на планирање.

Сертификати

Секој учесник се стекнува со Сертификат за посетена обука за Анализа на финансиски извештаи.
Учесниците треба да поседуваат знаење во областа на финасии или сметководтсво (сметководители, сопственици на компании, управувачки менаџмент, или невработени заради стекнување нови знаења).

Обука

Анализа на финансиски извештаи

Времетраење

4 дена, 16 часа

Јазик

Македонски

Локација

Скопје