Сметководство, примена на даночно законодавство и контрола на ФИ

Цел

Стекнување практични  вештини во сметководство со цел ученикот да научи: 

 • правилно да ги евидентира и систематизира настаните во  вид на финансиски извештаи, 
 • да направи контрола на елементите на финансиските извештаи: средства, побарувања, обврски и капитал, 
 • да направи контрола на приходите и расходите, 
 • да препознае неправилности во финасиските извешати, 
 • да ги подготви така што истите ќе представуваат објективна основа како за изготвување извештаи пред даночните власти и за потребите на менаџментот.

Учесници

Секој, без разлика на возраста, степенот на образование и работното искуство, што сака да се стекне со практично знаење во областа на сметководството и контрола на извештаите.

Временска рамка

Вкупно траење на обуката: 68 часа (18 дена)

Понеделник/Среда од 17:00 до 19:45, или

Вторник/Четврток од 17:00 до 19:45 

Програма на обуката Прочитајте повеќе

 • Применлива законска регулатива во областа на сметководство и даноци; зошто менаџментот треба да донесе сметководствени политики
 • Разлика меѓу контна рамка и контен план;
 • Обработка на документи и контирање на изводи, тестови и контроли во главна книга;
 • Основи на законот за ДДВ и изготвување на ДДВ пријава;

 • Евидентирање на средства (основни, обртни, трошоци);
 • Фактури – согласно законот за ДДВ, и нивно сметководствено евидентирање, тестови и контрола на салдата во главна книга и аналитика на коминтенти,
 • Евидентирање на основни средства и контрола на аналитичката евиденција со главната книга;
 • Евидентирање на средства (основни, обртни, трошоци);
 • Пресметка на амортизација, отпис на ситен инвентар;
 • Приходи/расходи и сметководствено евидентирање на излезни фактури; тестови и контроли во главна книга;
 • Пресметка на придонеси и персонален данок од плата и евидентирање на плата;
 • Магацинско работење, методи на вреднување на залихи, утврдување на набавна вредност на залиха согласно МСС2;
 • Трговија на мало: приемни листи, евидентирање на дневен пазар;
 • Обработка на на документи: девизни изводи и пресметка на курсни разлики;
 • Пресметка и евидентирање на трошоци преку благајна, оформување на документација за благајна и контроли на салдата во главна книга;
 • Главна книга;
 • Аналитика на добавувачи/купувачи;
 • Контрола на салда од средстава, обврски, приходи, расходи и капитал;
 • Финансиски извештаи читање, разбирање и контролирање;
 • Резултат од работењето – Биланс на успех, припреми за завршна сметка, затварање на салдата на приходните и расходните конта (класа 4 и 7), евидентирање на резултатот од работење,
 • Биланс на состојба, тестови и контроло;
 • Отварање почетен биланс – почетен налог за наредна година;
 • Кратко запознавање со данокот на добивка и даночен биланс.

Очекувани резултати Прочитајте повеќе

Учесникот треба да се стекне со следните вештини:

 • да ги познава основните законски прописи и дел од професионална регулатива (МСС, МСФИ, МСФИ за МСЕ);
 • да ги препознава и применува документите, да ја контролира нивната оформеност од аспект на законските прописи;
 • да ја разбере суштината на евидентирањето;
 • да ги разбира сметководствените настани;
 • да ги применува сметките од аналитички сметковен план и да изготвува налози за книжење;
 • да ја искаже билансната рамнотежа;
 • да отвори Т-е сметки со нивно точно салдо: дебитно или кредитно;
 • да ја разбира аналитичката евидеција за побарувања и обврски;
 • да ги дефинира и групира средствата, обврските и капиталот;
 • да го утврди расходот по основ на продадени залихи согласно МСС2;
 • да води евиденција на набавка и продажба врз основа на документи;
 • да пополнува материјална картица;
 • да поврзува конкретен проблем;
 • да ги анализира и утврдува точноста на сметките пред пресметка на данок на додадена вредност (поднесување на ДДВ пријава);
 • да го анализира дебитното, кредитното салдо сметките на средства, обврски, приходи, расходи и капитал;
 • да стекне способности за логично размислување, решавање на проблеми;
 • практично да ги применува стекнатите знаења и способности.

Стекнатото знаење од обуката претставува солидна основа за успешно работење на слушателите во: финансискиот сектор на компаниите од бизнис сферата, од државните органи или работа во банка.

Програмска подршка, опрема и материјал за обуката

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство. Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно, а со вкупен обем од 30 тестирања, како и наставен материјал во вид на прирачник.

Поволности

Учесниците во текот на обуката добиваат:

 • Бесплатни консултaции и помош во водење на сметководство за времетраење на обуката,
 • Софтвер за водење сметководство инсталиран на ваше USB (истиот на кој што се одвива наставата на часовите) со лиценца од една година.

Сертификат

 • Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука за практично водење на сметководсто и примена на даночно законодавство.

Пријавување

 • Секој учесник треба да достави ПРИЈАВА ЗА ОБУКА.

Цена

18.000 денари
За невработени (попуст од 3.000) - 15.000 денари


Цената вклучува:

 • Бесплатен софтвер за финансово и материјално работење со лиценца од една година инсталиран на ваш медиум (usb, лап топ),
 • Прирачник за финансово работење,
 • Наставен материјал,
 • Освежување (кафе, чај, цедевита) за време на паузата.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ: 078 383 053 / 02 3 22 00 54

Податоци за плаќање:

Примач: Нова Консалтинг.
Сметка: 3 0000000 2463254 Комерцијална банка.
Цел на дознака: ПО ФАКТУРА

Термини за обуки

 • 06.05.2019 - 18 денa

Информации за предавачот

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.
Прочитајте повеќе
Како практичната едукација може да биде почеток на професионална кариера!

Nova Konsalting