Едукација

Анализа на финансиски извештаи

ЦЕНА НА ОБУКАТА

8.000 денари

Цената вклучува трошоци за работен материјал, тестови, наставен материјал, освежување за време на паузата.

ПРОГРАМСКА ПОДРШКА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКАТА

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно.

ЦЕЛ

СЕРТИФИКАТ

Проширување на знаењето во областа на финансиите со концепти, техники и алатки за правење финансиски анализи; полесно користење на финансиските информации за цели на планирање.
Секој учесник се стекнува со Сертификат за посетена обука за Анализа на финансиски извештаи.