Едукација

Благајничко, канцелариско и архивско работење

Благајничко, канцелариско и архивско работење

Цел

Стекнување практични знаења за водење на благајничко работење и правилно имплементирање на законската регулатива. Овозможува учесникот да стекне вештини за почитување на принципите на канцелариското и архивско работење: точност, експедитивност, едноставност, еднообразност, прегледност, економичност и будност. Овозможува учесникот да стекне основни познавања и практична примена на законот за персонален данок на доход.

Сертификати

Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука посетена обука за практична примена на благајничко, канцелариско и архивско работење.
Секој, без разлика на возраста, степенот на образование и работното искуство, што сака да се стекне со практично знаење во областа на благајничко, канцелариско и архивско работење.

Обука

Благајничко,
канцелариско и архивско работење

Времетраење

6 дена, 24 часа

Јазик

Македонски

Локација

Скопје