Едукација

Обука Сметководство 1

ПРАКТИЧНО ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВО, ПРИМЕНА НА ДАНОЧНО ЗАКОНОДАВСТВО И КОНТРОЛА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Учесници

Секој, без разлика на возраста, степенот на образование и работното искуство, што сака да се стекне со практично знаење во областа на сметководството и даноци.

Цел

Стекнување практични знаења во областа на сметководство и правилна примена на даноци со цел ученикот да научи: правилно да ги евидентира и систематизира настаните во вид на финансиски извештаи, и правилно да го применува даночното законодавство.

Сертификати

Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука за практично водење на сметководсто и примена на даночно законодавство I степен.
Учесници на обуката може да бидат сите заинтересирани без разлика на возраста, стручната подготовка и работното искуство, што сака да се стекне со практични вештини во областа на сметководството, даноци, анализи, пресметки, контрола на работењето и логичко расудување. Стекнатото знаење од обуката претставува солидна основа за успешно работење на слушателите во: финансискиот сектор на компаниите од бизнис сферата, од државните органи или работа во банка.

Обука

Сметководство- основен

Времетраење

18 дена, 68 часа, 2 пати неделно или 11 дена сабота

Јазик

Македонски

Локација

Скопје

Предавач

КРИСТИНА ТИЛИЌ
Дипломиран економист, овластен ревизор