Едукација

Обука Сметководство 2

ПРАКТИЧНИ ВЕШТИНИ ВО СМЕТКОВОДСТВО, ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ: ДДВ, ДД И ПД, ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНА СМЕТКА

Учесници

Учесникот треба да поседува работното искуство и знаење во областа на сметководство или финасии (тестирање заради утврдување на степенот на стручни познавања), или посетено обука: Практично водење на сметководство и примена на даночно законодавство основен курс.

Сертификати

Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука за практично водење на сметководсто и примена на даночно законодавство III степен.

Програма на обуката

Евидентирање настани по основ на средства, обврски, приходи, расходи, и капитал, изготвување на завршна пресметка за две пилот фирми.

Обука

Сметководство- напреден

Времетраење

8 дена, 50 + 20 часа, работа на проекти дома

Јазик

Македонски

Локација

Скопје

Предавач

КРИСТИНА ТИЛИЌ
Дипломиран економист, овластен ревизор