Интернационални компании

Поседуваме искуство релевантво за клиенти во сопственост на странски компании

Посебен фокус во нашето работење се компании во сопственост на странски лица и подружници на странски правни лица. Ние имаме долгогодишно искуство и значителни ресурси да понудиме релевантни и навремени совети и услуги за клиенти во сопственост на странски компании од самото основање па се до нејзиниот развој.

Широкиот спектар на услуги кои сме спремни да ги извршуваме за интернационалните компании опфаќаат ревизија и ангажмани на уверување, сметководство, корпоративно советување, даноци, аутсорсинг и консултации. Ние разбираме дека бизнисите ги ценат нивните советници кои имаат длабоко вградени знаења во сите сектори, а посебно како фирма-членки на ПКФ работиме заедно за да ја споделиме оваа способност во корист на клиентите на глобално ниво.

Ние имаме искуство и експертиза во обезбедување на сметководтсвени и даночни услуги, корпоративно соверување и административни услуги, пресметка на плата на подружници на странски правни лица и компании основани во Р.Македонија со странски капитал во следните индустрии


Позначајни ангажмани во кои сме вклучени

  • Реконструкција на железничка пруга во Р.Македонија Коридор 8, делница Куманово-Бељаковце (финасирана од ЕБОР)
  • Рекоонструкција на железничка пруга во Р.Македонија Коридор 10, делница Табановце-Куманово и делница Миравце-Смоквица (финасирана од ЕБОР)
  • Меѓународен транспорт и логистика
  • Производство
  • Реекспорт и меѓунаротна трговија
  • Информатичка технологија и изработка на веб страни
  • Телекомуникации
  • Автомобилска индустрија