Запознајте го нашиот тим

Нашите партнери со над 25 годишно искуство и професионално работење ги иновираат и инспирираат вработените оние околу нив. Нивните индивидуални достигнувања се значајни и тие исто така се издвојуваат поради нивната способност да се здружат со другите за уште поголемо влијание.

Партнери

Нивните индивидуални достигнувања се значајни и тие исто така се издвојуваат поради нивната способност да се здружат со другите за уште поголемо влијание.

Nova Konsalting Kristina Tilik

Кристина Тилиќ

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање

Кристина Тилиќ

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.

Nova Konsalting Nikolaki Miov

Николаки Миов

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање

Николаки Миов

 • Дипломиран економист, овластен ревизор
 • Oсновач & CEO Ефект плус
 • Долгорочно познавање на ИПА фондовите на ЕУ во првото ниво на контрола и верификација
 • Консултант во областа на управувањето, процесот на набавки, внатрешните контроли и ревизијата на фондовите на ЕУ
 • Контрола врз финансиското работење за разни компании во приватниот и јавниот сектор
 • Управување со даночниот ризик
 • Внатрешни контроли
 • Бази на податоци и ревизија на информациски системи

Ревизија

Тие поседуваат идеална комбинација на искуство, ресурси и знаење неопходни за реализација на специфични услуги потребни за Вашата дејност Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Јасенка Миова

Јасенка Миова

Помлад ревизор

Јасенка Миова

Помлад ревизор

Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Весна Миовска

Весна Миовска

Постар ревизор

Весна Миовска

Постар ревизор

Повеќе од 9 години искуство во сметководство и ревизија. 

Специјалност

 • Експерт во ревизија на проекти финансирани од сите значајни донатори во Македонија

Марија Левкова

Марија Левкова

Постар ревизор

Марија Левкова

Постар ревизор

Над 9 години искуство во сметководство и даноци, ревизија, ангаџмани на уверување

Експерт 

 • Статутарни ревизии

Сања Геговска

Сања Геговска

Помлад ревизор

Сања Геговска

Помлад ревизор

Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Сметководство/Даноци/Консалтинг

Со секој од нашите клиенти имаат постојана комуникација за релевантните сметководствени случувања и стандарди и промените во законите во текот на годината

14.500 ден. за поддршка на бизнисот по вработен

14.500 ден. за поддршка на бизнисот по вработен

Финансиска поддршка на работодавачите во износ од 14.500 денари по работник месечно

14.500 ден. за поддршка на бизнисот по вработен

Финансиска поддршка на работодавачите во износ од 14.500 денари по работник месечно

Финансиска поддршка на работодавачите во износ од 14.500 денари по работник месечно

Во „Службен весник на РСМ“ број 93 од 7 април 2020 година е објавена Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, која влезе во сила со денот на објавување т.е. на 7 април 2020 година.

Прилог:

· Образец: BFP-IP

· Уредба : Uredba rabotodavaci 93.2020

Работодавачите имаат можносте за избор меѓу:

а) финансиска поддршка од 14.500 денари по работник ИЛИ

б) субвенционирање на 50% од социјалните придонеси  

 

Опфат на работодавачи кои можат да ја користат мерката за финансиска поддршка од 14.500 денари по работник

Финансиската поддршка за исплата на платите на работниците за месеците април и мај 2020 година ги опфаќа работодавачите од приватниот сектор, во рамки на кои се подразбираат:

 • секој правен субјект од приватниот сектор кој вработува работници врз основа на договор за вработување,
 • физичко лице (вршител на дејност) кое вработува работници врз основа на договор за вработување и
 • работодавач корисник, согласно со Законот за приватни агенции за вработување.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ РАБОТОДАВАЧОТ

Работодавачот-барател за користење на финансиската поддршка треба да ги исполни (кумулативно) сите следни услови поврзани со:

a)  намалувањето на вкупните приходи на работодавачот-барател на финансиска поддршка,

б)  неисплатувањето на дивиденда и награди за вработените и органите на управување и надзор на работодавачот,

в)  месечен праг на поединечна нето плата над 120.000 денари на најмногу 10% од вкупниот број на вработени кај работодавачот.

 

УСЛОВ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Услов за добивање на финансиската поддршка е вкупните приходи во месец април 2020 година или во месец мај 2020 година на работодавачот-барател на финансиска поддршка да се намалиле повеќе од 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени во 2019 година.

Кои услови работодавците треба да ги исполнат за да ја користс помошта?

Превземено од овбразецот BFP-IP:

а) Приходите во месецот за кој барам финансиска поддршка за исплата на плати се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени во 2019 година

 б) Приходите во месецот за кој барам субвенционирање се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година

 Просечните приходи4 месеци

в) Просечните приходи за последниот сезонски период од 4 месеци споредено со просечните приходи за сезонскиот период од истите 4 месеци во претходната година се намалени за најмалку 30%

 г) Не e исплатенa дивиденда на сопствениците и не e извршенa исплата по основ на награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот-барател на финансиска поддршка, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот исплатата на платата за месец мај 2020 година

 д) За работник за кој се бара финансиска поддршка за исплата на плата, за периодот декември 2019 година, јануари 2020 година и февруари 2020 година, исплатените нето плати не се повисоки од 39.900 денари за секој месец одделно, сразмерно на часовите на пријавено работно време  

ѓ) За месецот за кој барам финансиска поддршка, повеќе од 10% од вкупниот број на вработени немаат поединечна месечна нето плата ПОГОЛЕМА од 120.000 денари месечно по вработен

е) Нема да користам финансиска поддршка заради исплата на плати согласно уредбата, за сопственик/основач, управител, прокурист, односно застапник по закон и членовите на органите на управување и надзор

 ж) За вработените за кои ќе користам финансиска поддршка согласно со Уредбата, НЕ користам субвенционирање согласно со Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба

 з) За вработените за кои ќе користам финансиска поддршка согласно со Уредбата, НЕ користам ослободување од плаќање на данокот на личен доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност

ѕ) За времетраење на финансиската поддршка согласно со Уредбата и четири месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец септември 2020 година), ќе го задржам истиот број на вработени за месецот за кој барам финансиска поддршка, намален за бројот на вработени заради пензионирање или смрт на работник. Бројот на вработени ги вклучува вработените на неопределено време, вработенитена определено време и вработените со работно време пократко од полното работно време

08.04.2020

Мерки за поддршка на бизнис секторот(Covit-19)

Мерки за поддршка на бизнис секторот(Covit-19)

18.03.2020: Иницијалните мерки за поддршка на бизнис секторот заради Covid-19

Мерки за поддршка на бизнис секторот(Covit-19)

18.03.2020: Иницијалните мерки за поддршка на бизнис секторот заради Covid-19

На 18.03.2020 Владата на РСМ ги објави мерките за поддршка на бизнис секторот заради Covid-19:

Прва мерка - Кредити од развојната банка со НУЛА камата

Директна финансиска поддршка на ликвидноста кај микро, мали и средни компании од страна на Развојната банка на Северна Македонија со износ од 5,7 милиони евра со кои ќе се кредитираат директно компании (не со посредство на комерцијалните банки).

Секоја компанија, во зависност од бројот на вработени, ќе може да добие кредит во износ од 3 до 30 илјади евра.

 • микро компаниите, до 10 вработени, ќе може да подигнат кредит од 3 до 5 илјади евра,
 • мали компании со 10 до 50 вработени, ќе може да подигнат кредит од 10 до 15 илјади евра,
 • средните компании со 50 до 250 вработени, ќе може да подигнат кредит од 15 до 30 илјади евра.

Кредитите се бескаматни (со каматна стапка од 0 проценти);

Грејс периодот на овие кредити ќе биде 6 месеци;

Рок на отплата: 2 години.

 

Втора мерка - 50% ослободување на социјалните придонеси од плата 

Субвенционирање на социјалните придонеси за вработените во компании од секторите:

 • туризам,
 • транспорт,
 • угостителство и
 • други погодени компании.

Субвенционирањето на социјалните придонеси се однесува за месеците април, мај и јуни 2020 година.

Ќе се субвенционираат 50% од социјалните придонеси по вработен пресметани на просечната месечна плата исплатена во 2019 година.

Услови:

 • компанијата да не го намали бројот на вработените под бројот на вработени во месец февруари од 2020-та година и ова да важи од денот на користење на мерката;
 • компанијата да не исплати дивиденда во текот на 2020 година, до денот на поднесувањето на годишна сметка, односно финансиски извештаи за 2020 година и
 • компанијата да нема исплатено награда-бонус по влегување во сила на мерката.

Компаниите што ќе остварат добивка пред оданочување од работењето за 2020, ќе ги вратат субвенционираните придонеси во износ од 50% од добивката пред оданочување.

 

Трета мерка - Намалување на основната каматна стапка на Народната банка на 1,75%

Намалување на основната каматна стапка на Народната банка на 1,75%.

 

Четврта мерка - Олеснување на регулаторните услови на Народната банка за реструктуирање на кредитите на комерцијалните банки

НБРСМ ќе донесе Одлука за управување со кредитниот ризик чија цел е олеснување на условите за реструктурирање на кредитите на најпогодените сектори. 

 

Петта мерка - Ослободување од плаќање на АКОНТАЦИИТЕ на данокот на добивка за април, мај и јуни 2020 година

Обврзниците на данокот на добивка од областа на транспортот, туризмот, угостителството, и другите погодени компании од различни дејности ќе бидат слободени од плаќање на аконтациите на данок на добивка за април, мај и јуни 2020 година.

 

Шеста мерка - Намалување на казнените камати

 • Законската казнена (затезна) камата ќе биде намалена за 50% (од 10% на 5% за правни лица и од 8% на 4% за физички лица). Истовремено ќе се намали и референтната каматна стапка за пресметување на казнената камата која ја пропишува Централната банка и во моментот изнесува 2,25%.
 • Ќе биде намалена и казнената камата за јавни давачки од 0,03 % на 0,015% на ден. 

 

Седма мерка - Збир на прилагодувања како поддршка на реалниот сектор

Министерството за Финансии и УЈП ќе даде препорака на провајдерите на фискални каси да ги намалат цените за одржување на фискалните каси за 50%.

Министерството за Финансии ќе даде препора на банките да ги намалат цените за плаќање на финансиските извештаи за ДДВ за прометот на сметките на фирмите. 

Замрзнати се цените на основните прехранбени производи и тоа на:

 • леб,
 • сол,
 • зејтин,
 • млеко и млечни производи,
 • јајца,
 • брашно,
 • месо,
 • тестенини,
 • лекови и
 • дезифекциони средства

со состојба на денот на прогласување на пандемијата на СЗО, освен оние за кои има доказ дека се зголемени влезните фактури.

 

Министерството за економија ќе достави до Владата и предлог за ЦЕЛОСНО ослободување од царинските давачки за производите од:

 • брашно и пченица,
 • масло сончогледово,
 • бел шеќер,
 • сапуни, детергенти,
 • облека и прибор за облека, пелени за деца и возрасни и марамчиња, рачни капи во ролни, маски пластични со текстилен филтер, прекривки текстилни за хируршка употреба, одело хируршко од хартија, маски хартиени, одело заштитно гумено, ракавици гумени, хируршки и останати средства за дезинфекција, медицински алкохол, заштитни наочари.

 

Министерството за економија предлага сите средства кои се предвидени за развој, промоција и поддршка на туризмот да се пренаменат во Фонд за туризам со цел да се обештети туристичкото стопанство да ја пребродат кризата во согласност со бројот на вработени. Овој Фонд за туризам во моментов проценува на околу 74 милиони денари од кои 44 милиони денари се во рамки на програмите на Министерството за економија кои нема да бидат искористени, а 30 милиони денари се од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

 

Народна банка препорачува заради заштита на јавното здравје да се избегнува користење и на денарска и на девизна готовина, а да се користат платежни картички, електронско банкарство или други алтернативни начини на плаќање.

19.03.2020

Елена Цветковска

Елена Цветковска

Овластен сметководител

Елена Цветковска

Овластен сметководител

Над 4 години работно искуство во сметководство и администрација.

Одговорна за трговски и производни компании.

Мила Велевска

Мила Велевска

Сметководител

Мила Велевска

Сметководител

Над 4 години работно искуство во сметководство, даноци

Марија Ивановска

Марија Ивановска

Координатор во сметководство

Марија Ивановска

Координатор во сметководство

Над 10 години работно искуство во сметководство и е-комуникација. 

Специјалност

 • Односи со странски компании
 • Е-комуникација со даночни власти

Зоре Петрушевска

Зоре Петрушевска

Раководител на сметководство

Зоре Петрушевска

Раководител на сметководство

Над 20 години работно искуство во сметководство и даноци 

Поле на експертиза

 • Даноци
 • Сметководство 
 • Плата


ТЕА ПАСИНЕЧКИ

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство

Над 8 години работно искуство во сметководство, даноци

Ивана Јанкуловска

Ивана Јанкуловска

Асистент во сметководство

Ивана Јанкуловска

Асистент во сметководство

Над 3 години работно искуство во сметководство и администрација

Весна Рашкоска

Весна Рашкоска

Асистент во сметководство

Весна Рашкоска

Асистент во сметководство


Над 1 години работно искуство во сметководство и администрација

Јасмина Ристеска

Јасмина Ристеска

Асистент во сметководство

Јасмина Ристеска

Асистент во сметководство

Над 3 години работно искуство во сметководство 

Специјалност

 • Финансиско известување 
 • Интерни контроли

Едукација/ИТ/Право

Секој од нив со својата експертиза, стручност и навременост има придонес во комплетирање на Вашите потреби. Цело е кога има се!

Даниела Тилиќ

Даниела Тилиќ

Координатор на едукативен центар

Даниела Тилиќ

Координатор на едукативен центар

Над 8 години искуство како стручен кадар во организација на образовниот центар

Тања Димевска

Тања Димевска

Правен специјалист, адвокат

Тања Димевска

Правен специјалист, адвокат

Над 12 години работно искуство во Законот за трговски друштва, ХР, Законот за работни односи

Дејан Стајановски

Дејан Стајановски

ИТ и обработка на податоци

Дејан Стајановски

ИТ и обработка на податоци

20 години искуство во ИТ, мрежа, обработка на податоци


Нашите вредности

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.

Дозволете нашите професионални услуги да придонесат за создавање на Вашиот успех!