Сметководство, примена на даночно законодавство и контрола на ФИ

Цел

Стекнување практични  вештини во сметководство со цел ученикот да научи: 

 • правилно да ги евидентира и систематизира настаните во  вид на финансиски извештаи, 
 • да направи контрола на елементите на финансиските извештаи: средства, побарувања, обврски и капитал, 
 • да направи контрола на приходите и расходите, 
 • да препознае неправилности во финасиските извешати, 
 • да ги подготви така што истите ќе представуваат објективна основа како за изготвување извештаи пред даночните власти и за потребите на менаџментот.

Учесници

Секој, без разлика на возраста, степенот на образование и работното искуство, што сака да се стекне со практично знаење во областа на сметководството и контрола на извештаите.

Временска рамка

Вкупно траење на обуката: 72 часа, плус 20 часа работа на проекти, вкупно 92 часа

Понеделник/Среда од 17:00 до 19:50 (18 дена), или

Вторник / Четврток од 17:00 до 19:50, или

Петок од 17:00 до 19:50 / Сабота од 10:00 до 15:30 (12 дена)

Програма на обуката

 • Применлива законска регулатива од областа на сметководство и даноци;
 • Применлива рамка на финансиско известување;
 • Сметководствени концепти;
 • Контен план како организационо средство за сметководствена евиденција;
 • Поим, правила за книжење на сметките и  сметководствените настани;
 • Елементи на финансиски извештаи;
 • Корисници на финансиски извештаи;
 • Анализирање на трансакцијата врз основа на изворни документи, (изводи:денарски и девизни, касови извештаи, фактури: влезни и излезни, пресметки на: придонеси и данок на личен доход, амортизација, ДДВ, Данок на добивка и други,  за да се утврди ефектот врз: средствата, обврските и капиталот;   
 • Примена на правилата на двојно книговодство;
 • Евидентирања на книжењата, пренесување на книжењето во главната книга;
 • Подготвување на бруто биланс (почетен) и корегиран бруто биланс;
 • Евидентирање на набавка на нетековни-постојани средства (материјални и нематеријални);
 • Оформување на аналитичка евиденција постојани средства;
 • Методи на пресметка на амортизација;
 • Усогласеност помеѓу постојаните средства и аналитичката евиденција на постојани средства;
 • Евиденција на набавка ситен инвентар ;
 • Книжење на настани и трансакции поврзани со постојани (материјални и нематеријални) средства, пресметка на амортизација и отпис на ситен инвентар;
 • Евидентирање на тековни средства (парични, побарувања и финансиски вложувања);
 • Книжење на банкови изводи;
 • Евидентирање на обврски спрема добавувачи, вработени, кредитори и други;
 • Анализа на обврските со утврдување на потреба од корекција;
 • Изработка на касов извештај;
 • Пресметка на дневници за службени патувања;
 • Книжење на касови извештаи;
 • Евиденција на набавка на суровини, материјали и резервните делови;
 • Евиденција на набавка на стоки за склад;
 • Изработка на калкулација за пресметка на набавна цена;
 • Методи на вреднување на залихи;
 • Евиденција на набавка на стоки од увоз;
 • Евиденција на набавна на стоки во продавница;
 • Магацинско работење – магацински картици согласно  Законот за евиденција во трговијата;
 • Трошоци – поим, видови и книжење;
 • Услуги со карактер на материјални трошоци;
 • Нематеријални трошоци;
 • Плата и надоместоци од плата (пресметка и кннижење);
 • Надоместоци согласно законот за Работни одноци;
 • Книжење на настани поврзани со трошоци ;
 • Приходи;
 • Евиденција на продажба на стоки на големо на домашен и странски пазар (извоз);
 • Евиденција на продажба на стоки на мало;
 • Реализација на стоки на мало;
 • Расход по основ на набавна вредност на продадени стоки, или сопствени производи;
 • Книжење на настани (излезни фактури) поврзани со приходи и расходи;
 • Анализа на аналитички ставки на купувачи;
 • Евиденција на капитал и резерви;
 • Евиденција на почетен капитал;
 • Евиденција на добивка или загуба;
 • Практична примена на законот за Данок на додадена вредност;
 • Фактури – согласно законот за ДДВ;
 • Пресметка на данок на додадена вредност;
 • Изготвување на ДДВ пријава;
 • Книжење на ДДВ пријава;
 • Пресметка на данок на добивка;
 • Изготвување на даночен биланс за оданочување на добивката;
 • Правила за контрола на салда од средстава, обврски, приходи, расходи и капитал;
 • Затварање на сметките на приходи и расходи;
 • Финансиски извештаи;
 • Биланс на состојба (извештај на финансиска состојба);
 • Биланс на успех (извештај за добивка или загуба);
 • Отварање почетен биланс – почетен налог за наредна година;

Очекувани резултати

Учесникот треба да се стекне со следните вештини:

 • да ги познава основните законски прописи и дел од професионална регулатива (МСС, МСФИ, МСФИ за МСЕ);
 • да ги препознава и применува документите, да ја контролира нивната оформеност од аспект на законските прописи;
 • да ја разбере суштината на евидентирањето;
 • да ги разбира сметководствените настани;
 • да ги применува сметките од аналитички сметковен план и да изготвува налози за книжење;
 • да ја искаже билансната рамнотежа;
 • да отвори Т-е сметки со нивно точно салдо: дебитно или кредитно;
 • да ја разбира аналитичката евидеција за побарувања и обврски;
 • да ги дефинира и групира средствата, обврските и капиталот;
 • да го утврди расходот по основ на продадени залихи согласно МСС2;
 • да води евиденција на набавка и продажба врз основа на документи;
 • да пополнува материјална картица;
 • да поврзува конкретен проблем;
 • да ги анализира и утврдува точноста на сметките пред пресметка на данок на додадена вредност (поднесување на ДДВ пријава);
 • да го анализира дебитното, кредитното салдо сметките на средства, обврски, приходи, расходи и капитал;
 • да стекне способности за логично размислување, решавање на проблеми;
 • практично да ги применува стекнатите знаења и способности.

Стекнатото знаење од обуката претставува солидна основа за успешно работење на слушателите во: финансискиот сектор на компаниите од бизнис сферата, од државните органи или работа во банка.

Програмска подршка, опрема и материјал за обуката

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство. Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно, а со вкупен обем од 30 тестирања, како и наставен материјал во вид на прирачник.

Поволности

Учесниците во текот на обуката добиваат:

 • Бесплатни консултaции и помош во водење на сметководство за времетраење на обуката,
 • Софтвер за водење сметководство инсталиран на USB на учесникот(истиот на кој што се одвива наставата на часовите) со лиценца од една година, со што поамбициозните имаат можност да вежбаат и да ги изработуваат проектите дома.


Сертификат

 • Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука за практично водење на сметководсто и примена на даночно законодавство.

Пријавување

 • Секој учесник треба да достави ПРИЈАВА ЗА ОБУКА.

Цена

18.000 денари

За невработени (попуст од 3.000) - 15.000 денари

Дополнителен попуст од 1.000 денари за пријавување до 31.07.2019

Цената вклучува:

 • Бесплатен софтвер за финансово и материјално работење со лиценца од една година инсталиран на ваш медиум (usb, лап топ),
 • Контен план;
 • Прирачник за финансово работење,
 • Наставен материјал,
 • Освежување (кафе, чај, цедевита) за време на паузата.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ: 078 383 053 / 02 3 22 00 54

Податоци за плаќање:

Примач: Нова Консалтинг.
Сметка: 3 0000000 2463254 Комерцијална банка.
Цел на дознака: ПО ФАКТУРА

Анализа на провајдери на обуки за сметководство (превземи)

Термини за обуки

 • 11.09.2019
 • 13.09.2019

Информации за предавачот

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.
Прочитајте повеќе
Ние успеавме да докажеме како практичната едукација може да биде почеток на професионална кариера!

Nova Konsalting