Сметководство

Ние сме подготвени да Ви ја понудиме нашата стручност и долгогодишно искуство во полето на управување со даноци и сметководство, со цел да ги исполните сите законски обврски и одговорности.

Дозволете ни, да бидеме дел од јадрото на вашиот бизнис и станеме вашиот сметководствен и финансиски сектор!

Аутсорсинг сметководство и поддршка на бизнисот

Нашиот пристап кој го практикуваме е индивидуален и поаѓа од нашиот интерес за разбирање на релевантната индустрија во која вашиот бизнис дејствува, вклучувајќи стратегии, деловни ризици и процеси за управување со ризиците. Нашиот тим располага со стручност и долгогодишно искуство во водење на сметководство на компании од сите големини и сите сектори, со цел да ги исполните сите законски обврски и одговорности. Нашите сметководствени услуги вклучуваат:

 • Водење на деловните книги во согласност со МСФИ
 • Собирање и процесирање на сите документи
 • Контролирање на точноста на документацијата
 • Евидеција на трошоковна благајна
 • Водење и ажурирање на регистар на основни средства
 • Усогласување на фактичка со сметководствена состојба на средства обврски и капитал
 • Услуги за подршка на бизнисот со вршење на компаниски секретарски услуги, изготвување на фактури и комуникација со сите надлежни институции

Подготовка на финансиски извештаи во согласност со МСФИ

Ние пред се’ ги штитиме интересите на сопствениците на бизниси и тоа преку прикажување на точна и јасна слика за финансиската состојба на претпријатието преку воспоставување на систем за добивање на објективни финансиски извештаи. Нашиот пристап се базира на спојување на искуствата од ревизијата и сметководството и постојана надоградба на тимот.  Нашите услуги вклучуваат:

 • Месечни/квартални/гошишни финансиски извештаи
 • Изготвување на пробен биланс, Биланс на успех, Биланс на состојба, преглед на парични текови
 • Извештаи за добавувачи, купувачи и инвеститори,
 • Финансиски извештаи и објаснувачки белешки за потребите на консолидација, и
 • други релевантни извештаи

Пресматка и обработка на плата

Работиме со Вашите тимови за човечки ресурси со цел да Ви ги овозможиме следниве услуги:

 • Обработка на податоци за евиденција на работно време
 • Пресметка на плати и поврзани даноци и придонеси
 • Подготовка на платни листи
 • Администрирање на боледувања
 • Склучување и откажување на договори за вработување пред Агенцијата за вработување, пензискиот фонд, здравствениот фонд и управата за јавни приходи
Nova Konsalting


Нашата цел е да бидеме советници, не архивари, да бидеме дел од решението, не од проблемот, да градиме доверба и меѓусебна соработка со нашите клиенти

Експерти

 • Зоре Петрушевска
 • Весна Стојковска
 • Елена Цветковска
 • Савка Николовска
 • Елена Костовска
 • Ивана Јанкуловска
 • Теа Пасинечки
 • Мила Велевска