Практична примена на ЗДДВ, ЗДД, ЗПДД и изготвување на завршна сметка

Учесници

Учесникот треба да поседува работното искуство и знаење во областа на сметководство или финасии (тестирање заради утврдување на степенот на стручни познавања), или посетено обука: Практично водење на сметководство и примена на даночно законодавство - основен курс.

Временска рамка

Вкупно траење на обуката: 50 часа настава и 20 часа работа на проекти. Вкупно 70 часа.                                                    
Термин: сабота, настава од 10.00 до 16.00 часот (8 дена) и 20 часа работа на проекти дома, со менторство од Нова консалтинг.

Учи од најдобрите предавачи!


Програма на обуката за сметководство

Евидентирање настани по основ на средства, обврски, приходи, расходи, и капитал, изготвување на завршна пресметка за две пилот фирми.

Врз основа на документи за друштвата со претежна дејност: градежништво и производство: изводи, влезни и излезни фактури, договори, ситуации, сметкопотврди, патни налози, фискални извештаи, патни налози, одлуки од управителот, извештај за попис, и други учесникот изготвува:

 • налози за книжење, согласно критериумите за презентирање и мерење на средства, обврски, приходи и расходи по МСС и МСФИ;
 • пресметка на ДДВ;
 • пресметување и евидентирање на задржан данок на приход платен на странски правни лица;
 • пресметка на персонален данок по разни основи;
 • усогласување на фактичката состојба по попис со сметководствената евиденција;
 • пресметка на курсни разлики;
 • пресметка на амортизација;
 • временски разграничувања и долгорочни резервирања;
 • усогласување на аналитичката евиденција со главна книга;
 • контрола на салдата на средства, обврски, приходи, расходи и капитал;
 • затварање на класа 4 и 7, утврдување и распоредување на резултатот од работењето - добивка пред оданочување;
 • утврдување основа за пресметување на данок на добивка (непризнаените расходи и помалку искажаните приходи);
 • утврдување добивка за тековната година;
 • изготвување Извештај за финансиска состојба (Биланс на состоба), Извештај за добивка или загуба (Биланс на успех), Извештај за останата сеопфатна добивка;
 • Изготвување обрасци до надлежни институции (ДБ, ДБ-ВП, ПДД-ГИ, ДД-ИД).

Обработени теми поврзани со законот за Данок на додадена вредност

 • Даночен третман на репрезентативни давања;
 • Даночен третман на попусти и продажба по пониски цени;
 • Даночен аспект на резултатите по пописот;
 • Пополнување на поле 27 од ДДВ пријавата;
 • Даночни износи кои се должат според челн 32 точка 2 и 4 од Законот;
 • Книжни одобренија (член 22);
 • Примени и дадени аванси;
 • Исправка на одбивката од предходните даноци;
 • Специфичност на оданоченување на услугите од странски правни лица;
 • Кусок/вишок при влез на стоки во магацин, други теми поврзани со ДДВ;
 • Право на одбивка на претходниот данок содржан во залихата на добрата наменети за натамошна продажба кај даночните обврзници кои прв пат се регистрирани за ДДВ, а кои биле набавени пред нивната регистрација за ДДВ;
 • Неовластено истакнат ДДВ; и
 • други теми поврзани со ЗДДВ.

Стекнатото знаење од обуката претставува солидна основа за успешно работење на слушателите во: финансискиот сектор на компаниите од бизнис сферата, од државните органи или работа во банка.

Обработени теми поврзани со законот за Данок на добивка

 • Евидентирање на трошоци (признаени/непризнаени) по основ на: надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос (дневници, теренски додаток, одвоен живот, надоместоци во случај на смрт, штети, отпремнина, испратнина, регрес, јубилејни награди, боледување, селидби, користење возило), организирана исхрана и превоз, надоместоци на членови на управен и надзорен одбор, репрезентација, донации и спонзорства, камати по кредити, осигурителни премии, казни, пенали, стипендии, отпис и исправка на вредноста и др.,
 • Задржувањето на данок по основ на приходи од: дивидени, камати, авторски права, забавни и спортски активности, од вршењето на менаџмент, консалтинг, финансиски услуги, услуги на истражување, телекомуникациски услуги, осигурителни премии за осигурување или реоси-осигурување, закуп на недвижности,
 • Пресметување на данок од добивка на исплатена дивиденда,
 • Годишен данок на вкупен приход.


Обработени теми поврзани со законот за Данок на личен доход

Трошоци за правното лице/приходи за физичкото лице по основ на:

 • договори за дело, стипендии, донации, лекување;
 • хотелски сметки;
 • членство во органи на управување;
 • издавање под закуп на движен и недвижен имот и др.

Агенда по денови

 • Ден 1 Данок на личен доход
 • Ден 2 Данок на добивка
 • Ден 3 Данок на добивка
 • Ден 4 Данок на додадена вредност
 • Ден 5 и 6 Изготвување на завршна пресметка на пилот фирма - градежништво
 • Ден 7 и 8 Изготвување на завршна пресметка на пилот фирма – производство (или трговија на мало)

Очекувани резултати

По завршување на обуката учесникот треба:

 • да ги применува законски прописи и професионална регулатива: ЗДДВ, ЗДД, ЗПД, МСС, МСФИ, МСФИ за МСЕ;
 • да дефинира и објаснува поими од областа на сметководството;
 • да ги разбира сметководствените настани;
 • да разликува видови трошоци, приходи и расходи;
 • да поврзува конкретен проблем;
 • да ги применува сметките од аналитички сметковен план;
 • да го дефинира поимот приходи/расходи според МСС;
 • да ги идентификува, поврзува и групира дадените приходни и расходни сметки;
 • да го утврдува резултатот од работењето (искажува добивка или загуба);
 • да ги утврди непризнаени расходи (оданочиви расходи и помалку искажани приходи, расходи и помалку искажани приходи од поврзани лица)
 • да составува Биланс на успех;
 • да ги примени знаењата за изработка на биланс на состојба;
 • да ги подредува билансните позиции според законска регулатива;
 • да го прикаже капиталот;
 • да има стекнато способности за логично размислување, решавање на проблеми, анализирање финансиски извештаи и донесување на заклучоци;
 • практично да ги применува стекнатите знаења и способности;
 • самостојно да изготвува финансиски извештаи.

Програмска подршка, опрема и материјал за обуката

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство. 

Се изработуваат тестови, задачи и проекти за утврдување на стекнатите знаења. 

Сертификат

 • Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука за практична примена на законите за ДДВ, ДД и ЛД и  изотвување на завршна сметка - државно признат сертификат.

Пријавување

 • Секој учесник треба да достави ПРИЈАВА ЗА ОБУКА.

Цена

36.000 денари 

Плаќање на две (2) месечни рати.

Цената вклучува

 • СОФТВЕР за финансово и материјално работење со лиценца од една година инсталиран на ваш медиум (usb, лап топ),
 • ПРИРАЧНИЦИ за законите за Данок на добивка,  Данок на додадена вредност и Личен доход,
 • НАСТАВЕН МАТЕРИЈАЛ.


КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ: 078 383 053 / 02 3 22 00 54

Податоци за плаќање:

Примач: Нова Консалтинг.
Сметка: 3 0000000 2463254 Комерцијална банка.
Цел на дознака: ПО ФАКТУРА


Термини за обуки

 • 14.09.2024

Информации за предавачот

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.
Прочитајте повеќе
Ние успеавме да докажеме како практичната едукација може да биде почеток на професионална кариера!

Nova Konsalting