Правни услуги

Нашето работење е структуирано така да овозможи соодветна комбинација на правна и сметководствена експертиза. Во тесна соработка со адвокат Тања Димевска Ви стоиме на располагање за целокупна заштита и реализација на Вашиот бизнис.

Услуги поврзани со Централниот регистар на Р.С.Македонија

Ние ПКФ Нова консалтинг, нудиме услуги за основање и измена на актите за основање на друштвото:

 • Составување на сите акти и превземање на сите дејствија за упис на основање во Централниот регистар на РМ
 • Составување на сите акти и превземање на сите дејствија за упис на промена (промена на седиште, основач, основачки влог,назив на фирма, отварање подружница, и сл.) и бришење во Централниот регистар на РМ
 • Водење на постапка за вадење на работни дозволи

Изготвување правни акти, договори...

ПКФ Нова консалтинг ја ставаме на располагање нашата стручност во извотвуање на:

 • Изготвување на комерцијални договори
 • Изготвување на менаџерски договори
 • Изготвување акти согласно Законот за работни односи (одлуки, решенија)
 • Изготвување одлуки согласно закон за трговски друштва
 • Составување интерни акти, правилници, одлуки  -правилник за внатрешна организација и систематизација на работни места  - правилник за канцелатиско и архивско работење  - правилник за благајничко работење  - одлуки за исплата на дневници
 • Контрола на усогласеност на договорите со правната рамка
 • Контрола на усогласеност на договорните односи со даночната регулатива

ЗРО, Пријава/Одјава на вработени..

Спремни сме да ја понудиме нашата стручност како за домашни така и за странски лица во:

 • Спроведување акти согласно Законот за работни односи
 • Пријава и одјава на вработени во Агенција за вработување, социјално…
 • Пријавување на странски физички лица во УЈП и доделување на даночен број


Nova Konsalting


Нашето мото е: да обезбедиме доверба на која вие можете да сметате во секое време!