Кристина Тилиќ

Со над 25 години искуство во сметководство, даночен консалтинг, ревизија, менаџмент,  изработка на софтверски решенија и обуки Кристина Тилиќ е докажан експерт и професионалец ангажиран од страна на домашни и странски компании.

Поле на експертиза

 • Ревизија и сметководство
 • Управување со даночниот ризик
 • Контрола над финансиските операции за различни компании во приватниот и јавниот сектор
 • Подготовка на сметководствени политики и процедури за приватни компании и јавен сектор
 • Едукатор за сметководство и даночна регулатива
 • Изработка на софтвер за финансиско работење, контрола на развој на софтвер


Професионално искуство

 • Партнер и основач на ПКФ Нова консалтинг, компанија за сметководство, даночно советување и едукација
 • Партнер во друштвото за ревизија, ПКФ ЕФП
 • Повеќе од 12 години искуство во ревизија од кои 7 како тим лидер
 • Повеќе од 20 години искуство како обучувач за сметководство, финансиско известување и даночно законодавство од кои 10 како основач во Нова консалтин и 10 години како надворешен соработник на Работнички Универзитет “Кочо Рацин”
 • Повеќе од 20 години искуство во изградба на капацитети во јавниот сектор од аспект на финансии и сметководтво
 • 2 години финансов директор во приватен сектор, една од најголемите компании за трговија-Електометал
 • 4 години Финансов директор во јавен сектор - Акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ
 • 4 години, Раководител на ИТ сектор во јавен сектор
 • 7 години, Самостоен проектант на бази на податоци, Програмер

 

Едукација

 • Дипломиран економист
 • Овластен ревизор
 • Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори USAID
 • Континуирана обука за ревизор, Институт на овластени ревизори на Р.Македонија

 

Членство во професионални тела

 

Поважни интернационални консултантски ангажмани 


Кристина Тилиќ

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.Ние успеавме да докажеме како практичната едукација може да биде почеток на професионална кариера!