Николаки Миов

Со повеќе од 25 години искуство во ревизија, сметководство, даночен консалтинг, изработка на софтверски решенија, ревизија на информатички системи и обука Николаки Миов е докажан експерт и професионалец ангажиран, како во Македонија така и на проекти ширум светот.

Поле на експертиза

 • Ревизија и сметководство.
 • Долгогодишно познавање на ЕУ ИПА фондовите за контрола и верификација.
 • Контрола над финансиските операции за различни компании во приватниот и јавниот сектор.
 • Управување со даночен ризик.
 • Интерни контроли
 • Софтвер и ревизија на информатички системи.

Професионално искуство

 • Партнер и основач на друштвото за ревизија Ефект плус
 • Над 25 години искуство со финансиска контрола и ревизија од кои 10 како единствен одговорен за ангажманите за ревизија.
 • Повеќе од 15 искуство во ревизија на ЕУ фондови, од кои 12 како тим лидер
 • Повеќе од 15 години искуство како обучувач за даночно законодавство, буџетирање, сметководство и финансиско сметководство
 • Повеќе од 10 години како обучувач за буџетирање и финансиско известување за ЕУ фондови
 • Повеќе од 10 години искуство со сите поголеми донатори во Република Македонија (EU фондови, CFCD, Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), Грантови на Јапонската Амбасада, Caritas Austria, Црвен Крст)
 • Повеќе од 10 години  консултант за изградба на капацитети во јавниот сектор од аспект на финансии и сметководство. 

Едукација

 • Дипломиран економист
 • Овластен ревизор
 • Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори USAID
 • KонтинуирДана обука за ревизор, Институт на овластени 

Членство во професионални тела

Поважни интернационални консултантски ангажмани 

Поважни публикации

Вршење дејност од граѓанска организација – прирачник за економски активности


Николаки Миов

 • Дипломиран економист, овластен ревизор
 • Oсновач & CEO Ефект плус
 • Долгорочно познавање на ИПА фондовите на ЕУ во првото ниво на контрола и верификација
 • Консултант во областа на управувањето, процесот на набавки, внатрешните контроли и ревизијата на фондовите на ЕУ
 • Контрола врз финансиското работење за разни компании во приватниот и јавниот сектор
 • Управување со даночниот ризик
 • Внатрешни контроли
 • Бази на податоци и ревизија на информациски системи
Прирачник за економски активности ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ ОД ГРАЃАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Nova Konsalting Priracnik