27.04

Дали и обуката може да биде задоволство?

Работните обврски и одговорности налагаа да посетам обука за сметководство, даноци и контрола на ФИ. 

Ентузијазмот и посветеноста на Кристина Тилиќ обврската - обуката ја претворија во задоволство!
Интерактивноста на часовите комбинирани со  теорија и пракса ни ја држеше концентрацијата секогаш на високо ниво, а тестовите, проектите и домашните задачи беа контрола и вежба за изучениот материјал.

Нема поголемо задоволство и поголем успех од надоградувањето на сопственото знаење.

-Драгана Владичевска, дипломиран здравстевн менаџер, ХР Менаџер